ร่วมงานกับเรา

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1.ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI

2.ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร

3.กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ

4.ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร

5.แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร, การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ

6.มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

7.ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย            

8.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมวัดควบคุม หรืออิเลคทรอนิคส์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไปด้านงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีความรู้เกี่ยวกับ Wiring diagram และ โปรแกรม PLC ทำงานล่วงเวลาได้

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI

2. ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร

3. กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ

4. ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร

5. แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร    

    ,การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ

6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน    

    ,การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

7. ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย            

8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป     

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมวัดควบคุม หรืออิเลคทรอนิคส์     

มีมนุษยสัมพันธ์ดี     

มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไปด้านงานเกี่ยวกับไฟฟ้า     

มีความรู้เกี่ยวกับ Wiring diagram และ โปรแกรม PLC

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ประเมินต้นทุน

2. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ SPEC ของเครื่องจักร (รวมจัดทำเกี่ยวกับใบเสนอราคา)

3. ติดต่อลูกค้า/เจรจาต่อรอง

4. จัดทำงานเอกสาร

5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ ช/ญ อายุ 23 ปีขึ้นไป     ปริญญาตรี   วศ.บ.,สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิค     

มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ เช่น Auto CAD, Solid Works ,MS Office     

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทนต่อแรงกดดันได้ดี     

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่     

หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับกาารประเมินราคาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • ติดตามและรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : จบปริญญาตรี
 • สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์, โลหะการ หรือที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกร
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีทักษะในการพูดและสื่อสาร สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 • มีความขยัน อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานขาย-การตลาดประเภทชิ้นส่วนเครื่องจักร, เครื่องจักร, ยานยนต์ 1 ปี

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ดูแลระบบ ERP และจัดการข้อมูลในระบบ ERP
 • ออกแบบ/ปรับปรุงรายงานต่างๆในโปรแกรม ERP ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User ในการใช้งาน
 • ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
 • ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆแก่ User

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี
 • สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • สามารถใช้งาน Microsoft Excel (Function = Pivot Table/VBA in EXCEL)
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Visual Basic และ SQL)
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานโปรกรมเมอร์ 1 ปี จะพิจารณาพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยขบวนการเชื่อม, ประกอบชิ้นส่วนและปรับแต่งชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลเครื่องใช้และอุปกรณ์การเชื่อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
 • สาขาวิชา : ช่างยนต์, ช่างกล, เทคนิคการผลิต
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง
 • สามารถอ่านแบบเครื่องกลและแบบงานเชื่อมเบื้องต้นได้
 • วุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโครงสร้าง 1 ปี

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยขบวนการเชื่อม, ประกอบชิ้นส่วนและปรับแต่งเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบการใช้งานเครื่องจักรและตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
 • สาขาวิชา : ไม่จำกัด
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง
 • สามารถอ่านแบบเครื่องกลเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดชิ้นงานพื้นฐานได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสร้างเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 10 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ผลิตชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอ้างอิงจากแผนการผลิตที่กำหนด
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ทำการตรวจสอบอุปกรณ์, เครื่องมือ, เครืองจักรและพื้นที่โดยรอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับตัวผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
 • สาขาวิชา : ไม่จำกัด
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดชิ้นงานพื้นฐานได้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 4 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พ่นสีตามใบสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย เท่านั้น อายุ 20 ปี
 • จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไปหรือ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับสีในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานล่วงเวลาได้

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบและติดตามผลการดำ เนินงานให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนวิศวกรรม
 • ควบคุมต้นทุนของการผลิตให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ให้คำ ปรึกษาด้านเทคนิคและเครื่องจักรแก่ลูกค้า
 • ติดตามและรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุตั้งแต่ 23-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CadและSolid work ได้
 • ทนต่อความกดดันได้
 • สามารถทำ งานล่วงเวลาได้

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ดูแลระบบ ERP และจัดการข้อมูลในระบบ ERP
 • ออกแบบ/ปรับปรุงรายงานต่าง ๆ ในโปรแกรม ERP ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User ในการใช้งาน
 • ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
 • ให้คำ ปรึกษากับ ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Excel (Function, Pivot Table, VBA in Excel)
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Visual Basic), ภาษา SQL
 • มีความเข้าใจและความรู้ในระบบ MRP, ERP
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ดูแลงานทางด้านบริการและด้านเทคนิคสำ หรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ซ่อมแซมและแก้ไขงานให้ลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ทีมงาน และ คู่ค้า
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้
 • มีใจรักในการบริการและมี systematic thinking
 • ประจำ ที่ออฟฟิศ กิ่งแก้วซอย 40/2 จ.สมุทรปราการ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ตั้งแต่ 23-35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์/แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำ งานภายใต้ภายกดดันได้ และทำ งานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกร 1-5 ปี
 • มีความรู้ในเรื่อง ระบ vision, นิวเมติกส์, ไฮดรอลิกส์ หรือ ระบบทำ ความเย็น (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 3 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • กลึงงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย เท่านั้น
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ม.3 - ปวส. ในทุกสาขา
 • มีประสบการ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องกลึงหรือเครื่องCNCได้
 • ทนต่อความกดดันได้
 • *** สามารถทำ งานล่วงเวลาหรือเข้ากะได้ ***
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • สนับสนุนการทำ งานของทีมขายและทีมเซอร์วิส
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและเซลล์
 • รับผิดชอบงานเอกสารฝ่ายขาย เอกสารสั่งซื้อ เอกสารเครม และเอกสารงานขนส่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหาร การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ์ในสายงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ computer ได้ดี (Word,Excel,Powerpoint ) ,e-mail,Internet ,ERP
 • ทำงานภายใต้ความกดดันและความแตกต่างระหว่างวัยได้
 • สามารถทำ งานล่วงเวลาได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งให้ มีใจรักงานประสานงาน งานบริการและงานขาย
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ออกแบบรายละเอียดเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรหลังได้รับแบบร่าง (Draft Drawing)โดยใช้โปรแกรม Auto cad / Solid work
 • ดำเนินการและติดตามงานออกแบบตามแผนงานที่กำ หนด
 • ประสานงานและติดต่อลูกค้าร่วมกับผู้แทนขายกรณีมีปัญหาด้านเทคนิค
 • ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำ กัดเพศ
 • อายุตั้งแต่ 23-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad / Solic work / Inventor ได้ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำ งานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรหรือการประกอบเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกล 2D/3D ได้

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • จัดทำ วิเคราะห์ ดูแล และออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของเครื่องจักร
 • รักษาป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
 • จัดทำ ติดตั้ง ทดสอบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบการจัดการข้อมูลให้ปัจจุบัน
 • อื่นตามงานของแผนก

คุณสมบัติ

 • หญิง / ชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล,การเก็บข้อมูล
 • สามารถทำ งานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีประสบการณ์การทำ งานด้านเขียนโปรแกรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ควบคุมดูแลกระบวนการรับความต้องการจากลูกค้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ดูแล ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
3. ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 
4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่น ระบบข้อเสนอแนะ การลดต้นทุน, การประหยัดพลังงานและกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
5. อื่นๆ ตามมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
3. เพศชาย/หญิง
4. ผ่านงานด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ตรวจรับเช็คและเงินสด พร้อมทั้งลงบันทึกและนำฝากธนาคาร
 • จัดทำเช็คจ่าย ทำรายการรายรับ โอน ถอน และบันทึก เงินสดและเงินสดย่อย
 • ตรวจสอบการรับ-จ่าย จากรายงานทางบัญชีและยอดเงินในธนาคาร
 • จัดทำเอกสารการยื่นภาษีต่างๆ
 • จัดทำเอกสารการโอนเงินต่างประเทศ
 • ตรวจ Statement กระทบยอด
 • ทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
 • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : จบปริญญาตรี
 • สาขาวิชา : การเงิน-การบัญชี และที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsof Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Excel (PivotTable, SUMF, VLOOKUP)
 • มีความรู้เรื่องหลักการทางการบัญชี ภาษี รวมทั้งสามารถบริหารงานบัญชี การเงิน ภาษี
 • มีความรับผิดชอบและมีทักษะทางการคิดวิเคราะห์
 • ทำงานภายใต้ความกดดันและความแตกต่างระหว่างวัยได้
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

**ขอพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ**

Apply Now